ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

English

Τομείς Δραστηριότητας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Ακινήτων (Εργολαβικά, Πωλήσεις, Μισθώσεις)
Οικογενειακό, Κληρονομικό
Τροχαία Ατυχήματα
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Τραπεζικό Δίκαιο

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εταιρικό Δίκαιο, Συμβάσεις, Συμβάσεις Franchise
Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Σήματα

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Δικηγορικό Γραφείο

Ζ. Πηγής αρ. 38-40, Τ.Κ. 10681 Αθήνα

Τηλ. 210 3839660, Fax 210 3828134

6948065929

petropou@otenet.gr